Certificats

Certificació ISO 9001:2015
Disseny, fabricació i comercialització d’elements components, aparells i equips elèctrics per a generació de calor i els seus complements per a instal·lació i control.

Descàrrega Certificat ISO 9001:2015

Certificació ISO 14001:2015
Norma internacional de sistemes de gestió ambiental (SGA), que ajuda a identificar, prioritzar i gestionar els riscs ambientals.

Descàrrega Certificat ISO 14001:2015

Certificació ATEX 2014/34/UE
Certificats per a la fabricació d’Equips i sistemes de protecció destinats a utilitzar-se en atmosferes potencialment explosives.

Descàrrega Certificat ATEX 2014/34/UE

Certificació EN 15085-2:2007
Certificat que acredita la capacitat per realitzar treballs de soldadura dins del rang CL4 segons EN 15085-2: 2007, per a la soldadura de vehicles i components ferroviaris.

Descàrrega Certificat EN 15085-2

Marcat CE, Conformitat Europea
Aquest marcatge indica que el producte en qüestió compleix amb els requisits de les Directives Europees que corresponguin.

IES fabrica segons:
– Directiva Equips de pressió 2014/68/UE
– Directiva baixa tensió 2014/35/UE
– Directiva Compatibilitat electromagnetica 2014/30/UE
– Directiva ROHs 2011/65/UE
– Directiva residus aparells elèctrics 2012/19/UE
– Reglament (REACH) CE 1907/2006

IES pot fabricar sota Certificacions especials per a tercers;
ASME O stamp, GOST, UL, per a més informació no dubti a consultar.

Política del sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient.
Aquesta Política del sistema de gestió de Qualitat i medi ambient, estableix les directrius d’Industrias Eléctricas Soler, S.A referent als seus processos, productes i serveis, perquè respongui als interessos de totes les parts involucrades i que tingui en compte el context de l’organització.